ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 811 2 813 693 3 696 1,504 5 1,509
การออกแบบ 218 2 220 223 3 226 441 5 446
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 88 88 77 77 165 165
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 37 37 78 78 115 115
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 93 93 68 68 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 3 3 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 118 118 98 98 216 216
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 84 84 68 68 152 152
ทล.บ.เซรามิก 34 34 30 30 64 64
ศิลปกรรม 211 211 114 114 325 325
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 211 211 114 114 325 325
สถาปัตยกรรม 264 264 258 258 522 522
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 4 1 1 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 73 73 118 118 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 187 187 139 139 326 326
รวมทั้งหมด 811 2 813 693 3 696 1,504 5 1,509