ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 70 80 35 567 602 45 637 682
บริหารธุรกิจ 10 44 54 35 262 297 45 306 351
ปวส.การตลาด 2 2 9 9 11 11
ปวส.การจัดการ 3 3 21 21 24 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 5 5 10 10
บธ.บ.การตลาด 4 4 9 9 13 13
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 17 17 153 153 170 170
บริหารธุรกิจ - การตลาด 16 16 83 83 99 99
บธ.บ.การจัดการ 7 7 17 17 24 24
บัญชี 18 18 253 253 271 271
บช.บ.การบัญชี 18 18 253 253 271 271
ศิลปศาสตร์ 8 8 52 52 60 60
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 17 17
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 12 12 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 23 23 29 29
รวมทั้งหมด 10 70 80 35 567 602 45 637 682