ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 124 13 156 14 170 15 199 33 294 28 355
พืชศาสตร์ 10 12 4 26 7 3 11 21 17 15 15 47
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 1 1 6 6
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 15 15
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 84 84 72 72 156 156
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 84 84 72 72 156 156
สัตวศาสตร์และประมง 8 7 15 4 9 13 12 16 28
ปวส.ประมง 3 3 3 3
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 4 4 9 9
วท.บ.ประมง 5 5 3 3 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 6 6 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 1 21 9 31 3 86 4 93 4 107 13 124
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 21 85 85 106 106
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 19 124 13 156 14 170 15 199 33 294 28 355