ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 758 774 2 104 106 18 862 880
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 420 427 2 34 36 9 454 463
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 239 18 18 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 57 8 8 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 112 112 7 7 119 119
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 188 188 43 43 231 231
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 188 188 43 43 231 231
วิศวกรรมอุตสาหการ 149 149 27 27 176 176
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 16 16 8 8 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 133 133 19 19 152 152
รวมทั้งหมด 16 758 774 2 104 106 18 862 880