ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 471 1,502 1,973 75 337 412 546 1,839 2,385
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 325 325 49 49 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 29 29 170 170
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 16 16 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 118 118 4 4 122 122
วิศวกรรมเครื่องกล 151 224 375 2 13 15 153 237 390
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 2 2 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 224 224 13 13 237 237
วิศวกรรมไฟฟ้า 132 534 666 31 128 159 163 662 825
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 23 7 7 30 30
ปวส.ไฟฟ้า 70 70 12 12 82 82
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 39 39 12 12 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 263 263 55 55 318 318
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 174 174 59 59 233 233
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 5 5 5
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 92 92 14 14 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 84 222 306 29 82 111 113 304 417
ปวส.ช่างก่อสร้าง 84 84 29 29 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 222 222 82 82 304 304
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 197 301 13 65 78 117 262 379
ปวส.ช่างโลหะ 44 44 1 1 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 60 60 12 12 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 197 197 65 65 262 262
รวมทั้งหมด 471 1,502 1,973 75 337 412 546 1,839 2,385