ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 89 89 366 366 455 455
บริหารธุรกิจ 54 54 168 168 222 222
บธ.บ.การตลาด 5 5 7 7 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 34 34 133 133 167 167
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 2 2 11 11
บัญชี 19 19 163 163 182 182
บช.บ.การบัญชี 19 19 163 163 182 182
ศิลปศาสตร์ 16 16 35 35 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 35 35 51 51
รวมทั้งหมด 89 89 366 366 455 455