ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 48 107 155 16 16 48 123 171
วิศวกรรมเครื่องกล 37 30 67 7 7 37 37 74
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 30 7 7 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 77 88 9 9 11 86 97
ปวส.ไฟฟ้า 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 9 9 86 86
รวมทั้งหมด 48 107 155 16 16 48 123 171