ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 86 233 319 32 146 178 118 379 497
พืชศาสตร์ 19 13 32 10 11 21 29 24 53
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 10 10 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 11 11 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 116 116 84 84 200 200
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 116 116 84 84 200 200
วิทยาศาสตร์ 27 27 10 10 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 10 10 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 39 17 56 21 10 31 60 27 87
ปวส.ประมง 14 14 9 9 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 12 12 37 37
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 9 9 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 28 60 88 1 31 32 29 91 120
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 28 28 28 28
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 46 46 1 1 47 47
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 30 30 44 44
รวมทั้งหมด 86 233 319 32 146 178 118 379 497