ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 124 13 156 14 170 15 199 33 294 28 355
พืชศาสตร์ 10 12 4 26 7 3 11 21 17 15 15 47
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 1 1 6 6
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 15 15
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 84 84 72 72 156 156
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 84 84 72 72 156 156
สัตวศาสตร์และประมง 8 7 15 4 9 13 12 16 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 4 4 9 9
ปวส.ประมง 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 5 5 3 3 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 6 6 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 1 21 9 31 3 86 4 93 4 107 13 124
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 21 85 85 106 106
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 19 124 13 156 14 170 15 199 33 294 28 355