ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 267 280 32 32 13 299 312
วิศวกรรมเครื่องกล 12 29 41 13 13 12 42 54
ปวส.ช่างยนต์ 12 12 12 12
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 13 13 42 42
วิศวกรรมไฟฟ้า 173 173 7 7 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 173 173 7 7 180 180
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 65 66 12 12 1 77 78
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 12 12 77 77
รวมทั้งหมด 13 267 280 32 32 13 299 312