ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 106 106 309 309 415 415
บริหารธุรกิจ 81 81 156 156 237 237
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 39 39 117 117 156 156
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 27 27 7 7 34 34
บธ.บ.การจัดการ 8 8 15 15 23 23
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
บัญชี 25 25 153 153 178 178
บช.บ.การบัญชี 25 25 153 153 178 178
รวมทั้งหมด 106 106 309 309 415 415