ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 682 698 2 95 97 18 777 795
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 385 392 2 31 33 9 416 425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 218 218 16 16 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55 55 8 8 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 110 110 7 7 117 117
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 178 178 40 40 218 218
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 178 178 40 40 218 218
วิศวกรรมอุตสาหการ 119 119 24 24 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 16 16 121 121
รวมทั้งหมด 16 682 698 2 95 97 18 777 795