ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. รวม ปวช. รวม ปวช. รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 38 38 20 20 58 58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 38 38 20 20 58 58
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 38 38 20 20 58 58
รวมทั้งหมด 38 38 20 20 58 58