ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 109 731 731 840 840
บริหารธุรกิจ 58 58 281 281 339 339
บธ.บ.การจัดการ 6 6 24 24 30 30
บธ.บ.การตลาด 10 10 23 23 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20 20 14 14 34 34
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 22 22 220 220 242 242
บัญชี 19 19 312 312 331 331
บช.บ.การบัญชี 19 19 312 312 331 331
ศิลปศาสตร์ 32 32 138 138 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 21 21 22 22
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 89 89 115 115
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 28 28 33 33
รวมทั้งหมด 109 109 731 731 840 840