ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 51 92 92 143 143
วิทยาศาสตร์ 34 34 29 29 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 34 34 29 29 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 17 17 63 63 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 7 7 14 14 21 21
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 10 10 49 49 59 59
รวมทั้งหมด 51 51 92 92 143 143