ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 424 1,341 1,765 72 318 390 496 1,659 2,155
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 280 280 49 49 329 329
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 116 116 29 29 145 145
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 16 16 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 4 4 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 137 194 331 2 13 15 139 207 346
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 70 70 70 70
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 2 2 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 194 194 13 13 207 207
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 483 604 31 117 148 152 600 752
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 15 15 7 7 22 22
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 12 12 81 81
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 37 37 12 12 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 51 51 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 53 53 202 202
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 87 87 13 13 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 70 202 272 26 77 103 96 279 375
ปวส.ช่างก่อสร้าง 70 70 26 26 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 202 202 77 77 279 279
วิศวกรรมอุตสาหการ 96 182 278 13 62 75 109 244 353
ปวส.ช่างโลหะ 38 38 1 1 39 39
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 12 12 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 182 182 62 62 244 244
รวมทั้งหมด 424 1,341 1,765 72 318 390 496 1,659 2,155