ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 79 79 332 332 411 411
บริหารธุรกิจ 47 47 155 155 202 202
บธ.บ.การตลาด 5 5 7 7 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 27 27 121 121 148 148
บธ.บ.การจัดการ 6 6 25 25 31 31
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 2 2 11 11
บัญชี 17 17 144 144 161 161
บช.บ.การบัญชี 17 17 144 144 161 161
ศิลปศาสตร์ 15 15 33 33 48 48
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 33 33 48 48
รวมทั้งหมด 79 79 332 332 411 411