ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 144 145 16 86 102 17 230 247
พืชศาสตร์ 20 20 13 13 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 20 13 13 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 45 45 39 39 84 84
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 45 45 39 39 84 84
วิทยาศาสตร์ 59 59 12 12 71 71
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 59 12 12 71 71
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 5 5 18 18
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 5 5 14 14
อุตสาหกรรมเกษตร 1 7 8 16 17 33 17 24 41
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 16 16 17 17
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 17 17 24 24
รวมทั้งหมด 1 144 145 16 86 102 17 230 247