ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 98 131 15 15 33 113 146
วิศวกรรมเครื่องกล 26 28 54 7 7 26 35 61
ปวส.ช่างยนต์ 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 7 7 35 35
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 70 77 8 8 7 78 85
ปวส.ไฟฟ้า 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 70 8 8 78 78
รวมทั้งหมด 33 98 131 15 15 33 113 146