ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 32 38 26 105 131 32 137 169
บริหารธุรกิจ 6 24 30 26 92 118 32 116 148
ปวส.การจัดการ 19 19 19 19
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 7 7 13 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 65 65 78 78
บธ.บ.การจัดการ 6 6 14 14 20 20
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 5 5 13 13 18 18
ศิลปศาสตร์ 8 8 13 13 21 21
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 13 13 21 21
รวมทั้งหมด 6 32 38 26 105 131 32 137 169