ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72 220 292 28 143 171 100 363 463
พืชศาสตร์ 14 13 27 10 10 20 24 23 47
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 10 10 24 24
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 10 10 23 23
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 83 83 192 192
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 109 109 83 83 192 192
วิทยาศาสตร์ 25 25 10 10 35 35
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 25 10 10 35 35
สัตวศาสตร์และประมง 33 15 48 17 10 27 50 25 75
ปวส.ประมง 10 10 8 8 18 18
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 9 9 32 32
วท.บ.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 12 12 9 9 21 21
อุตสาหกรรมเกษตร 25 58 83 1 30 31 26 88 114
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 25 25 25
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 45 45 1 1 46 46
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 29 29 42 42
รวมทั้งหมด 72 220 292 28 143 171 100 363 463