ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 733 1 734 661 3 664 1,394 4 1,398
การออกแบบ 199 1 200 213 3 216 412 4 416
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 84 84 74 74 158 158
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 32 32 74 74 106 106
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 83 83 65 65 148 148
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 3 4 4
เทคโนโลยีศิลป์ 112 112 91 91 203 203
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 80 80 64 64 144 144
ทล.บ.เซรามิก 32 32 27 27 59 59
ศิลปกรรม 169 169 107 107 276 276
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 169 169 107 107 276 276
สถาปัตยกรรม 253 253 250 250 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 2 2
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 67 67 112 112 179 179
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 184 184 138 138 322 322
รวมทั้งหมด 733 1 734 661 3 664 1,394 4 1,398