ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 69 76 32 537 569 39 606 645
บริหารธุรกิจ 7 44 51 32 256 288 39 300 339
ปวส.การตลาด 2 2 9 9 11 11
ปวส.การจัดการ 2 2 19 19 21 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 4 4 7 7
บธ.บ.การตลาด 4 4 8 8 12 12
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 17 17 150 150 167 167
บริหารธุรกิจ - การตลาด 16 16 82 82 98 98
บธ.บ.การจัดการ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 17 17 232 232 249 249
บช.บ.การบัญชี 17 17 232 232 249 249
ศิลปศาสตร์ 8 8 49 49 57 57
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 16 16
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 12 12
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 23 23 29 29
รวมทั้งหมด 7 69 76 32 537 569 39 606 645