ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18 112 13 143 14 163 15 192 32 275 28 335
พืชศาสตร์ 10 9 4 23 7 3 11 21 17 12 15 44
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 1 1 4 4
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 15 15
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 77 77 70 70 147 147
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 77 77 70 70 147 147
สัตวศาสตร์และประมง 8 7 15 4 7 11 12 14 26
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 4 4 9 9
ปวส.ประมง 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 5 5 2 2 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 5 5 7 7
อุตสาหกรรมเกษตร 19 9 28 3 83 4 90 3 102 13 118
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 19 83 83 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 18 112 13 143 14 163 15 192 32 275 28 335