ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 231 242 30 30 11 261 272
วิศวกรรมเครื่องกล 11 29 40 13 13 11 42 53
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 13 13 42 42
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 143 7 7 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 143 143 7 7 150 150
วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 10 10 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 10 10 69 69
รวมทั้งหมด 11 231 242 30 30 11 261 272