จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561