จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563