จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2561