ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39 39 39 39
วิทยาศาสตร์ 39 39 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
รวมทั้งหมด 39 39 39 39