ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 589 1,668 2,257 589 1,668 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 151 361 512 151 361 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 233 233 233 233
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 176 694 870 176 694 870
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 153 153 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 115 115
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 114 294 408 114 294 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 294 294 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 319 467 148 319 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 288 288 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 589 1,668 2,257 589 1,668 2,257