ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 192 752 15 959 192 752 15 959
พืชศาสตร์ 51 184 235 51 184 235
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 184 203 19 184 203
วิทยาศาสตร์ 85 85 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 85 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 56 314 370 56 314 370
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
วท.บ.ประมง 87 87 87 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 227 227 227 227
อุตสาหกรรมเกษตร 85 169 15 269 85 169 15 269
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 8 8 8 8
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 77 77 77 77
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 84 84 84 84
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 192 752 15 959 192 752 15 959