ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 224 5,047 5,271 224 5,047 5,271
บริหารธุรกิจ 107 3,295 3,402 107 3,295 3,402
ปวส.การตลาด 73 73 73 73
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 253 253 253 253
บธ.บ.การตลาด 844 844 844 844
บธ.บ.การจัดการ 899 899 899 899
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 712 712 712 712
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 587 587 587 587
บัญชี 117 1,142 1,259 117 1,142 1,259
ปวส.การบัญชี 117 117 117 117
บช.บ.การบัญชี 1,142 1,142 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 610 610 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 447 447 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 163 163 163 163
รวมทั้งหมด 224 5,047 5,271 224 5,047 5,271