ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 287 1,289 1,576 287 1,289 1,576
บริหารธุรกิจ 224 715 939 224 715 939
ปวส.การจัดการ 117 117 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 63 63 63
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
บธ.บ.การจัดการ 336 336 336 336
บธ.บ.การตลาด 154 154 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 225 225 225 225
บัญชี 63 388 451 63 388 451
ปวส.การบัญชี 63 63 63 63
บช.บ.การบัญชี 388 388 388 388
ศิลปศาสตร์ 186 186 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 123 123 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 63 63 63
รวมทั้งหมด 287 1,289 1,576 287 1,289 1,576