ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 69 691 8 768 69 691 8 768
พืชศาสตร์ 16 243 3 262 16 243 3 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 104 104 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 139 139 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 35 134 169 35 134 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 18 192 210 18 192 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 145 145 145 145
วท.บ.ประมง 47 47 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 122 5 127 122 5 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 109 109 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 13 13 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 69 691 8 768 69 691 8 768