ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 254 1,105 1,359 254 1,105 1,359
บริหารธุรกิจ 199 613 812 199 613 812
ปวส.การจัดการ 108 108 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 54 54 54
ปวส.การตลาด 37 37 37 37
บธ.บ.การจัดการ 296 296 296 296
บธ.บ.การตลาด 137 137 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 180 180 180 180
บัญชี 55 346 401 55 346 401
ปวส.การบัญชี 55 55 55 55
บช.บ.การบัญชี 346 346 346 346
ศิลปศาสตร์ 146 146 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 93 93 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 254 1,105 1,359 254 1,105 1,359