ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 34 34 34
วิทยาศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 34 34 34