ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 174 174 174 174
วิทยาศาสตร์ 109 109 109 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 8 8 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 101 101 101 101
อุตสาหกรรมเกษตร 65 65 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 65 65 65 65
รวมทั้งหมด 174 174 174 174