ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 754 754 754 754
บริหารธุรกิจ 453 453 453 453
บธ.บ.การจัดการ 237 237 237 237
บธ.บ.การตลาด 65 65 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 151 151 151
บัญชี 233 233 233 233
บช.บ.การบัญชี 233 233 233 233
ศิลปศาสตร์ 68 68 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 754 754 754 754