ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 122 371 493 122 371 493
วิศวกรรมเครื่องกล 49 129 178 49 129 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 129 129 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 130 177 47 130 177
ปวส.ไฟฟ้า 47 47 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 130 130 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 112 138 26 112 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 112 112 112 112
รวมทั้งหมด 122 371 493 122 371 493