ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 26 141 141 200 200 137 137 48 48 219 219 771 771
บริหารธุรกิจ 22 22 98 98 122 122 69 69 23 23 69 69 403 403
บธ.บ.การจัดการ 6 6 46 46 51 51 24 24 7 7 27 27 161 161
บธ.บ.การตลาด 9 9 31 31 38 38 25 25 11 11 20 20 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 21 21 33 33 20 20 5 5 22 22 108 108
บัญชี 2 2 38 38 65 65 63 63 25 25 77 77 270 270
บช.บ.การบัญชี 2 2 38 38 65 65 63 63 25 25 77 77 270 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 73 73 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 73 73 73 73
ศิลปศาสตร์ 2 2 5 5 13 13 5 5 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 5 5 13 13 5 5 25 25
รวมทั้งหมด 26 26 141 141 200 200 137 137 48 48 219 219 771 771