ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 93 109 40 236 276 33 233 266 16 174 190 13 78 91 361 361 118 1,175 1,293
บริหารธุรกิจ 14 57 71 32 125 157 24 127 151 10 61 71 3 27 30 183 183 83 580 663
ปวส.การจัดการ 3 3 11 11 13 13 3 3 2 2 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 11 11 7 7 1 1 51 51
บธ.บ.การจัดการ 20 20 45 45 55 55 15 15 12 12 75 75 222 222
บธ.บ.การตลาด 16 16 40 40 23 23 7 7 1 1 42 42 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 40 40 49 49 39 39 14 14 66 66 229 229
บัญชี 2 20 22 8 69 77 9 65 74 6 72 78 10 30 40 116 116 35 372 407
ปวส.การบัญชี 2 2 8 8 9 9 6 6 10 10 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 69 69 65 65 72 72 30 30 116 116 372 372
ศิลปศาสตร์ 16 16 42 42 41 41 41 41 21 21 62 62 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 15 15 21 21 15 15 8 8 24 24 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 27 27 20 20 26 26 13 13 38 38 134 134
รวมทั้งหมด 16 93 109 40 236 276 33 233 266 16 174 190 13 78 91 361 361 118 1,175 1,293