ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 14 36 36 36 36 23 23 5 5 51 51 165 165
วิทยาศาสตร์ 8 8 27 27 20 20 9 9 1 1 20 20 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 25 25 20 20 9 9 1 1 20 20 81 81
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 9 9 16 16 14 14 4 4 31 31 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 6 9 9 16 16 14 14 4 4 31 31 80 80
รวมทั้งหมด 14 14 36 36 36 36 23 23 5 5 51 51 165 165