ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 48 104 152 137 455 592 85 375 460 25 193 218 12 30 42 308 450 758 615 1,607 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 15 29 44 34 84 118 38 47 85 3 61 64 1 7 8 81 103 184 172 331 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 16 16 17 17 2 2 1 1 41 41 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 21 21 1 1 40 40 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 80 80 26 26 13 13 5 5 69 69 222 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 21 21 48 48 2 2 34 34 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 36 45 44 159 203 20 186 206 13 74 87 8 14 22 106 178 284 200 647 847
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 10 10 6 6 38 38 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 16 16 7 7 1 1 1 1 34 34 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 14 14 4 4 2 2 1 1 34 34 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 50 50 30 30 11 11 2 2 63 63 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 56 56 72 72 32 32 4 4 69 69 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 38 38 46 46 9 9 2 2 101 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 15 38 38 22 22 6 6 46 46 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 13 26 39 29 127 156 7 76 83 2 15 17 1 3 4 47 75 122 99 322 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 13 13 29 29 7 7 2 2 1 1 47 47 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 127 127 76 76 15 15 3 3 75 75 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 13 24 30 85 115 20 66 86 7 43 50 2 6 8 74 94 168 144 307 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 3 14 14 14 14 6 6 2 2 40 40 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 16 16 6 6 1 1 34 34 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 84 84 56 56 30 30 2 2 68 68 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 10 10 13 13 4 4 26 26 55 55
รวมทั้งหมด 48 104 152 137 455 592 85 375 460 25 193 218 12 30 42 308 450 758 615 1,607 2,222