ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 48 104 152 137 455 592 85 375 460 25 193 218 12 30 42 308 450 758 615 1,607 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2 20 20 69 69 83 83 12 12 106 106 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 15 38 38 22 22 6 6 46 46 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 10 10 13 13 4 4 26 26 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 21 21 48 48 2 2 34 34 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 15 29 44 34 80 114 38 26 64 3 13 16 1 5 6 81 69 150 172 222 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 16 16 17 17 2 2 1 1 41 41 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 21 21 1 1 40 40 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 80 80 26 26 13 13 5 5 69 69 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 35 44 44 144 188 20 148 168 13 52 65 8 8 16 106 132 238 200 519 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 16 16 7 7 1 1 1 1 34 34 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 10 10 6 6 38 38 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 14 14 4 4 2 2 1 1 34 34 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 56 56 72 72 32 32 4 4 69 69 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 50 50 30 30 11 11 2 2 63 63 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 38 38 46 46 9 9 2 2 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 13 26 39 29 127 156 7 76 83 2 15 17 1 3 4 47 75 122 99 322 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 13 13 29 29 7 7 2 2 1 1 47 47 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 127 127 76 76 15 15 3 3 75 75 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 12 23 30 84 114 20 56 76 7 30 37 2 2 4 74 68 142 144 252 396
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 16 16 6 6 1 1 34 34 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 3 14 14 14 14 6 6 2 2 40 40 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 84 84 56 56 30 30 2 2 68 68 252 252
รวมทั้งหมด 48 104 152 137 455 592 85 375 460 25 193 218 12 30 42 308 450 758 615 1,607 2,222