ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 5 10 10 31 31 17 17 7 7 31 31 101 101
การออกแบบ 5 5 10 10 31 31 17 17 7 7 31 31 101 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 5 5 10 10 31 31 17 17 7 7 31 31 101 101
รวมทั้งหมด 5 5 10 10 31 31 17 17 7 7 31 31 101 101