ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 31 32 3 123 126 11 76 87 44 2 46 1 22 3 26 18 84 1 103 34 380 6 420
พืชศาสตร์ 1 12 13 2 49 51 7 35 42 20 20 1 12 13 11 128 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 7 7 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 12 49 49 35 35 20 20 12 12 128 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 18 66 84 18 66 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 26 26 13 13 11 11 3 3 7 7 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 9 9 1 1 1 1 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 4 17 17 12 12 8 8 2 2 7 7 50 50
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 1 35 36 4 22 26 10 1 11 2 2 5 80 1 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 27 27 16 16 8 8 2 2 63 63
วท.บ.ประมง 1 1 8 8 6 6 2 2 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 13 13 6 6 3 1 4 5 3 8 11 1 12 39 5 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 13 13 6 6 3 3 5 5 11 11 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 1 1 5 5
รวมทั้งหมด 1 31 32 3 123 126 11 76 87 44 2 46 1 22 3 26 18 84 1 103 34 380 6 420