ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 39 296 335 94 1,143 1,237 77 952 1,029 65 387 8 460 12 72 15 99 218 747 9 974 505 3,597 32 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 21 128 128 130 130 65 65 7 7 102 102 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 33 33 53 53 34 34 5 5 28 28 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 70 70 56 56 15 15 1 1 46 46 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 25 25 21 21 16 16 1 1 28 28 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 13 84 97 17 261 278 9 213 222 5 96 8 109 15 5 20 32 158 3 193 76 827 16 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 17 17 9 9 5 5 32 32 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 39 39 32 32 13 13 26 26 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 134 134 128 128 69 69 15 15 103 103 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 17 17 45 45 37 37 6 6 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 38 38 15 15 8 8 29 29 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 3 3 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 89 110 47 377 424 37 313 350 24 123 147 9 22 10 41 131 209 6 346 269 1,133 16 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 14 14 3 3 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 11 11 12 12 2 2 33 33 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 16 24 24 23 23 11 11 7 7 98 98 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 103 103 116 116 66 66 14 14 114 114 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 37 148 148 112 112 23 23 2 2 95 95 417 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5 5 24 24 22 22 5 5 1 1 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31 31 102 102 63 63 29 29 5 5 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 6 6 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 46 157 157 122 122 40 40 13 13 99 99 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 32 32 41 41 11 11 32 32 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 125 125 81 81 29 29 13 13 67 67 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 56 61 30 220 250 31 174 205 36 63 99 3 15 18 55 179 234 160 707 867
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 17 17 5 5 5 5 16 16 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 15 15 20 20 1 1 14 14 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 11 11 11 11 2 2 25 25 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 83 83 87 87 50 50 13 13 105 105 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 29 29 36 36 7 7 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 25 25 108 108 51 51 6 6 74 74 264 264
รวมทั้งหมด 39 296 335 94 1,143 1,237 77 952 1,029 65 387 8 460 12 72 15 99 218 747 9 974 505 3,597 32 4,134