ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 31 53 37 131 168 29 241 270 22 219 241 5 72 77 28 75 453 556 28 190 1,147 1,365
บริหารธุรกิจ 21 21 42 30 93 123 22 137 159 14 97 111 3 22 25 28 52 254 334 28 142 624 794
ปวส.การจัดการ 15 15 16 16 8 8 9 9 41 41 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 8 8 5 5 3 3 2 2 11 11 33 33
ปวส.การตลาด 2 2 6 6 9 9 2 2 1 1 28 28 28 20 48
บธ.บ.การจัดการ 13 13 46 46 70 70 45 45 8 8 126 126 308 308
บธ.บ.การตลาด 4 4 16 16 33 33 27 27 5 5 68 68 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 31 31 34 34 25 25 9 9 60 60 163 163
บัญชี 1 4 5 7 17 24 7 65 72 8 74 82 2 38 40 23 157 180 48 355 403
ปวส.การบัญชี 1 1 7 7 7 7 8 8 2 2 23 23 48 48
บช.บ.การบัญชี 4 4 17 17 65 65 74 74 38 38 157 157 355 355
ศิลปศาสตร์ 6 6 21 21 39 39 48 48 12 12 42 42 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 11 11 21 21 34 34 6 6 31 31 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 10 10 18 18 14 14 6 6 11 11 62 62
รวมทั้งหมด 22 31 53 37 131 168 29 241 270 22 219 241 5 72 77 28 75 453 556 28 190 1,147 1,365