ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 24 27 11 110 121 6 124 130 8 92 100 37 3 40 27 105 8 140 55 492 11 558
พืชศาสตร์ 13 13 3 45 48 46 46 4 31 35 11 1 12 6 30 4 40 13 176 5 194
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 4 4 6 6 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 14 14 10 10 4 4 1 1 8 8 42 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 31 31 36 36 27 27 10 10 22 22 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 3 10 13 8 48 56 5 64 69 2 46 48 18 18 18 33 51 36 219 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 6 6 3 3 1 1 11 11 23 23
ปวส.ประมง 1 1 2 2 2 2 1 1 7 7 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 34 34 46 46 38 38 14 14 19 19 160 160
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 18 18 8 8 4 4 14 14 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 17 17 1 14 15 2 15 17 8 2 10 3 42 4 49 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 15 15 13 13 14 14 8 8 42 42 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 3 24 27 11 110 121 6 124 130 8 92 100 37 3 40 27 105 8 140 55 492 11 558