ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 128 134 55 344 399 38 348 386 17 251 268 12 121 133 128 1,192 1,320
บริหารธุรกิจ 4 81 85 44 186 230 31 171 202 12 105 117 2 43 45 93 586 679
ปวส.การจัดการ 1 1 13 13 15 15 6 6 1 1 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.การจัดการ 35 35 69 69 72 72 29 29 17 17 222 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 58 58 29 29 16 16 5 5 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 59 59 70 70 60 60 21 21 234 234
บัญชี 2 25 27 11 101 112 7 117 124 5 91 96 10 49 59 35 383 418
ปวส.การบัญชี 2 2 11 11 7 7 5 5 10 10 35 35
บช.บ.การบัญชี 25 25 101 101 117 117 91 91 49 49 383 383
ศิลปศาสตร์ 22 22 57 57 60 60 55 55 29 29 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 19 19 28 28 22 22 9 9 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 38 38 32 32 33 33 20 20 134 134
รวมทั้งหมด 6 128 134 55 344 399 38 348 386 17 251 268 12 121 133 128 1,192 1,320