ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 219 278 497 211 611 822 135 508 643 50 236 286 20 42 62 635 1,675 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 14 48 48 111 111 100 100 19 19 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 64 64 29 29 9 9 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 7 7 15 15 21 21 7 7 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 21 21 32 32 50 50 3 3 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 57 61 118 52 112 164 52 34 86 9 14 23 3 7 10 173 228 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 29 24 24 27 27 6 6 1 1 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 28 28 25 25 3 3 2 2 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 112 112 34 34 14 14 7 7 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 94 150 62 173 235 39 193 232 26 69 95 15 11 26 198 540 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 32 21 21 7 7 3 3 1 1 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 26 26 9 9 1 1 4 4 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 80 80 104 104 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 55 55 40 40 12 12 2 2 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 38 38 49 49 11 11 2 2 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 49 58 107 43 163 206 12 78 90 4 22 26 3 3 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 49 49 43 43 12 12 4 4 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 58 58 163 163 78 78 22 22 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 51 108 54 115 169 32 92 124 11 31 42 2 2 4 156 291 447
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 30 30 13 13 2 2 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 115 115 92 92 31 31 2 2 291 291
รวมทั้งหมด 219 278 497 211 611 822 135 508 643 50 236 286 20 42 62 635 1,675 2,310