ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 30 31 3 129 132 13 80 93 1 46 2 49 1 22 4 27 17 84 1 102 36 391 7 434
พืชศาสตร์ 1 11 12 2 50 52 9 36 45 1 21 22 1 12 13 14 130 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 7 7 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 50 50 36 36 21 21 12 12 130 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 66 83 17 66 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 31 31 16 16 12 12 3 3 7 7 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 9 9 1 1 1 1 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 4 22 22 15 15 9 9 2 2 7 7 59 59
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 1 35 36 4 22 26 10 1 11 2 1 3 5 80 2 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 27 27 16 16 8 8 2 2 63 63
วท.บ.ประมง 1 1 8 8 6 6 2 2 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 13 13 6 6 3 1 4 5 3 8 11 1 12 39 5 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 13 13 6 6 3 3 5 5 11 11 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 1 1 5 5
รวมทั้งหมด 1 30 31 3 129 132 13 80 93 1 46 2 49 1 22 4 27 17 84 1 102 36 391 7 434