ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 414 420 50 1,391 1 1,442 29 1,515 1,544 8 1,055 4 1,067 6 353 19 378 16 16 99 4,744 24 4,867
บริหารธุรกิจ 5 307 312 26 942 1 969 10 973 983 4 629 4 637 203 19 222 1 1 45 3,055 24 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 5 5 24 24 10 10 4 4 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 31 31 75 75 66 66 53 53 15 15 240 240
บธ.บ.การจัดการ 83 83 279 279 272 272 169 169 29 29 832 832
บธ.บ.การตลาด 60 60 206 206 269 269 225 225 106 106 1 1 867 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 24 119 119 174 174 124 124 33 33 474 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 109 109 263 263 192 192 58 58 20 20 642 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 19 19 24 24
บัญชี 1 74 75 24 299 323 19 355 374 4 242 246 6 79 85 54 1,049 1,103
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 74 74 299 299 355 355 242 242 79 79 1,049 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 33 33 150 150 187 187 184 184 71 71 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 22 22 108 108 131 131 106 106 42 42 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 42 42 56 56 78 78 29 29 216 216
รวมทั้งหมด 6 414 420 50 1,391 1 1,442 29 1,515 1,544 8 1,055 4 1,067 6 353 19 378 16 16 99 4,744 24 4,867